Biblia este cea mai importantă şi valoroasă carte de pe pământ deoarece cu ajutorul ei ne
putem hotărî destinul veşnic.
Biblia, Cartea Cărţilor, cuprinde mai multe cărţi scrise de mai mulţi scriitori ai lui Dumnezeu.
Biblia: Vechiul şi Noul Testament.
Biblia, Sfânta Scriptură sau Sfânta Evanghelie care înseamnă Vestea Bună a Păcii.
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu prin care El ne vorbeşte.
Biblia, Lumina pe cărarea vieţii pentru orice om de pe pământ.
Biblia, lumina care luminează drumul pentru a ajunge în Împărăţia Cerului (Ioan cap.5,39).

       Cuvintele şi învăţăturile Bibliei sunt mana venită din cer de la Dumnezeu ca hrană pentru sufletul nostru, pentru a avea viaţa veşnică (Ioan cap.1,9-10; cap.6,27,35.40.47-50). Autorul Bibliei este Dumnezeu şi a fost scrisă de oameni ai lui Dumnezeu la îndemnul şi inspiraţia Duhului Sfânt. Scrierile ei sunt pe înţelesul oamenilor (2Timotei cap.3,16-17).
       Scrierile Bibliei sunt adevărate, vrednice de crezare, stau la baza credinţei noastre şi îl au în centru pe Dumnezeu Tatăl, Domnul Isus Hristos şi pe Duhul Sfânt, cele trei Persoane ale Dumnezeirii care au creat şi conduc întreg Universul, inclusiv planeta Pământ cu omenirea şi cu toate vieţuitoarele de pe ea (Geneza cap.1; Ps. Cap.33,4; Isaia cap.40,12- 17.21-31; Ioan cap.17,20). Biblia trebuie citită şi cunoscută de către orice om de pe faţa pământului. Pentru fiecare dintre noi are cea mai mare importanţă vitală şi ne este dată ca îndrumător pentru viaţă, un cod de legi date de Dumnezeu Legiuitorul pentru ca oamenii să trăiască prin ele şi care trebuie respectate cu stricteţe (Deut. Cap. 5,10). Aceasta este porunca lui Dumnezeu pentru omenire: să asculte de toate legile şi poruncile Sale pentru ca omul sa poată trăi. Călcarea poruncilor aduce moartea pentru păcătos. Biblia este o Carte sfântă dăruită nouă de Dumnezeu Creatorul ce este Sfânt şi Drept. Nu trebuie neglijată, dispreţuită şi nici distrusă sau aruncată la gunoi. Căci Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit acest lucru. Aşa cum trebuie să iubim pe Dumnezeu la fel trebuie să iubim şi să respectăm şi Cuvântul Său, Biblia.
Prin citirea Bibliei cu interes, cu respect şi cu atenţie, cunoaştem pe Dumnezeu Tatăl, Creatorul nostru şi Creatorul a tot ce există: lucruri văzute şi nevăzute în univers şi pe pământ. Biblia ne descoperă existenţa noastră: cine suntem, de unde venim şi unde ne îndreptăm. Scrierile Bibliei ne oferă orice răspuns întrebărilor noastre de viaţă.
       Prin Cuvântul Bibliei ne este prezentată dreptatea dar şi mila lui Dumnezeu, prin care va judeca şi va da răsplătirile Sale fiecărei persoane, pentru binele sau răul pe care la făcut în acesta viaţă (Eclesiastul cap.8,12; cap.11,9; cap. 12,13-14). Prin cuvântul Evangheliei, dăruit nouă ca o lumină pentru înţelegerea şi pentru vieţuirea noastră, avem ocazia să cunoaştem ce este bine şi cum trebuie să trăim după voia lui Dumnezeu. Pentru
aceasta este strict necesar, aşa cum avem nevoie în fiecare zi să ne hrănim trupul cu hrană şi apă, să preţuim şi să hrănim sufletul cu hrană spirituală prin citirea, studierea şi memorarea tuturor învăţăturilor şi poruncilor (cele 10 porunci, inclusiv porunca a patra), date nouă de Dumnezeu şi de Domnul Isus Hristos (Exod cap. 20,1-17; Ps. Cap.119,11; Matei cap.4,4; Romani cap.13,8-10). Suntem chemaţi să ascultăm de Dumnezeu din dragoste şi din respect pentru El, pentru a căpăta viaţa veşnică în raiul Lui (Matei cap.7,26; Ioan cap.5,24; Apoc. Cap.21,1-4)